ALGEMENE VOORWAARDEN ROB REURINGS CREATIVITIES

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Voor zover de aard of strekking van de bepalingen daaraan niet in de weg staat, worden de volgende termen in deze algemene
voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Rob Reurings Creativities: Rob Reurings Creativities, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het
Handelsregister onder KvK-nummer 65305884.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ROB REURINGS CREATIVITIES een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen ROB REURINGS CREATIVITIES en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee ROB REURINGS CREATIVITIES zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens ROB REURINGS CREATIVITIES te verlenen diensten, zoals het ontwerpen/bouwen en/of onderhouden van websites, zoekmachine-optimalisatie, fotografie, hosting, domeinnaamregistratie en/of overige diensten.
6. Website: iedere in het kader van de overeenkomst door of namens ROB REURINGS CREATIVITIES voor de opdrachtgever te vervaardigen en/of
te hosten website, waaronder in de zin van deze algemene voorwaarden mede een mobiele webapplicatie aangemerkt kan
worden.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ROB REURINGS CREATIVITIES en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden
betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het
bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen,
prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In
een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten
aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van ROB REURINGS CREATIVITIES is vrijblijvend. ROB REURINGS CREATIVITIES is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.
2. Aan een aanbod van ROB REURINGS CREATIVITIES dat een kennelijke fout of vergissing bevat of aan een aanbod dat gebaseerd is op door de
opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht ROB REURINGS CREATIVITIES niet tot de nakoming van een gedeelte van dat aanbod tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het
aanbod van ROB REURINGS CREATIVITIES, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ROB REURINGS CREATIVITIES
anders aangeeft.
5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,
verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

1. ROB REURINGS CREATIVITIES is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden
(hulppersonen).
2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van eventuele hulppersonen van ROB REURINGS CREATIVITIES. Derhalve
kunnen deze hulppersonen, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen
zijn aan ROB REURINGS CREATIVITIES, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen
bepalingen.
4. Voor schade als gevolg van tekortkomingen die toegerekend kunnen worden aan de hulppersonen van ROB REURINGS CREATIVITIES, draagt
ROB REURINGS CREATIVITIES, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5. | VERVAARDIGEN EN OPLEVEREN VAN WEBSITES

1. Indien ROB REURINGS CREATIVITIES, ten behoeve van het vervaardigen van websites, ten aanzien van het verstrekken van specificaties door
de opdrachtgever, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen. De opdrachtgever
dient ROB REURINGS CREATIVITIES steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever
neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
2. In geval de overeenkomst voorziet in een abonnement voor aanpassingen van de website op basis van een bepaald aantal
minuten per maand, worden deze minuten in rekening gebracht bij aanpassingen die doorgevoerd worden na de live-gang van
de website. Voorziet de overeenkomst niet in een dergelijk abonnement voor aanpassing van de website, dan biedt ROB REURINGS CREATIVITIES zonder doorberekening van een meerprijs twee kosteloze correctierondes aan. Behoudens tegenbewijs wordt de
uitvoering van een correctieronde geacht aan de verzoeken van de opdrachtgever te beantwoorden. Indien ROB REURINGS CREATIVITIES
uitvoering geeft aan een correctieronde op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, komt
dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Aanpassingen in opgeleverde websites worden behoudens het bepaalde in het vorige lid uitgevoerd op basis van het door
ROB REURINGS CREATIVITIES gebruikelijk gehanteerde uurtarief dan wel op basis van het aantal in verband met een strippenkaart
aangekochte aantal uren.
4. Het verzoek tot de uitvoering van kosteloze correctieronden dient binnen bekwame tijd na oplevering van de website te
worden medegedeeld aan ROB REURINGS CREATIVITIES. Als bekwame tijd wordt aangemerkt een termijn van ten hoogste 14 dagen.
5. Ondergeschikte kleur- en maatafwijkingen ten aanzien van opgeleverde eindontwerpen van websites, bieden geen grond voor
reclames, opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN OPDRACHTEN

1. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, dient de opdrachtgever ROB REURINGS CREATIVITIES daarvan schriftelijk
in kennis te stellen en is hij gehouden aan ROB REURINGS CREATIVITIES alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs
gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van ROB REURINGS CREATIVITIES vergoeding te
vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade voor zover de wet daaraan
ten aanzien van consumenten niet dwingend in de weg staat.
2. Voor zover van een duurovereenkomst als bedoeld in artikel 8 sprake is, is beëindiging daarvan door de opdrachtgever slechts
mogelijk voor zover in dat artikel omtrent opzegging is bepaald.

ARTIKEL 7. | DOMMEINNAAMREGISTRATIE

1. Het aanbod van een domeinnaam geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid daarvan.
2. De aanvraag van een domeinnaam geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat
er voor in dat hij bij de aanvraag alle informatie juist en volledig verstrekt.
3. ROB REURINGS CREATIVITIES bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de betreffende domeinnaam
deponeren bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. ROB REURINGS CREATIVITIES is niet aansprakelijk voor een door deze instantie niet geaccepteerde aanvraag.
4. De termijn waarbinnen de aangevraagde domeinnaam actief zal zijn, is afhankelijk van derde partijen. De door ROB REURINGS CREATIVITIES
vermelde termijnen ter zake zijn slechts indicatief. De opdrachtgever kan hieraan nimmer rechten ontlenen.
5. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het
gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart ROB REURINGS CREATIVITIES van iedere aanspraak van derden in
verband met de registratie en het gebruik van deze domeinnaam.

ARTIKEL 8. | DUUR VAN OVEREENKOMSTEN: DOMEINNAAMREGISTRATIE, WEBHOSTING, BEHEER EN ANDERE ABONNEMENTEN

1. Hebben partijen zich in het kader van de overeenkomst gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verbonden tot
voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (duurovereenkomsten/abonnementen), dan is dit artikel,
onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing. Van een duurovereenkomst is,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in elk geval sprake voor zover de overeenkomst voorziet in beheer van websites
dan wel hosting, domeinnaamregistratie en, voor zover dat uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit,
zoekmachinemarketing.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst aangegaan voor een periode van één jaar.
3. Na verloop van de overeengekomen duur wordt de duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan steeds stilzwijgend
verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de overeenkomst conform lid 4 tijdig wordt opgezegd.
In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur
steeds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij vooraf jaarlijks gefactureerd.
4. Opzegging van duurovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd, dient, behoudens het bepaalde in de laatste zin van
het vorige lid, schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
5. Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig door ROB REURINGS CREATIVITIES wordt ontvangen, eindigt de duurovereenkomst
op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
6. Indien de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 10.7, na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn
betalingsverplichting, is ROB REURINGS CREATIVITIES gerechtigd de overeenkomsten als bedoeld in dit artikel met onmiddellijke ingang op te
schorten of, indien de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, onverminderd zijn wettelijk recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de
uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de openstaande betalingen volledig zijn voldaan.
7. ROB REURINGS CREATIVITIES is steeds gerechtigd de overeengekomen prijzen van duurovereenkomsten te wijzigen. In geval de
duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze
bepaalde tijd is verstreken. ROB REURINGS CREATIVITIES zal de opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk een maand voordat de
prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. Indien de opdrachtgever niet met de voorgenomen prijswijziging instemt, is hij
gerechtigd de overeenkomst – tot de dag dat de prijswijzing van kracht wordt – op te zeggen, doch uitsluitend voor zover
ROB REURINGS CREATIVITIES in dergelijke gevallen niet alsnog uitdrukkelijk verklaart de overeenkomst onder de voorlaatst overeengekomen
prijscondities te willen nakomen.

ARTIKEL 9. | INFORMATIEVERSTREKKING, TERMIJNEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. Indien de ROB REURINGS CREATIVITIES in het kader van de uitvoering van overeenkomst gegevens van de opdrachtgever benodigd is, draagt
de opdrachtgever er zorg voor dat deze gegevens tijdig ter beschikking van ROB REURINGS CREATIVITIES worden gesteld. Deze gegevens
omvatten alle gegevens waarvan ROB REURINGS CREATIVITIES heeft verzocht deze aan hem te verstrekken, alsmede alle gegevens waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat die gegevens voor de opzet en/of uitvoering van de overeenkomst relevant
zijn.
2. Indien de overeenkomst uitvoerings- of (op)leveringstermijnen vermeldt, betreffen dit te allen tijde indicatieve, niet-fatale
termijnen. Het verzuim van ROB REURINGS CREATIVITIES treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever ROB REURINGS CREATIVITIES schriftelijk in gebreke
heeft gesteld waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen ROB REURINGS CREATIVITIES de overeenkomst alsnog kan nakomen en
de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings- en
(op)leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat ROB REURINGS CREATIVITIES alle voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan
noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de opdrachtgever en ROB REURINGS CREATIVITIES tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd
overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. ROB REURINGS CREATIVITIES zal
daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
4. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in
verband staande extra kosten voor zijn rekening. ROB REURINGS CREATIVITIES zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de
hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
5. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is ROB REURINGS CREATIVITIES gerechtigd om daaraan pas
uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van ROB REURINGS CREATIVITIES op en is voor de opdrachtgever
geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
6. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op
grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten
voor zijn rekening, tenzij ROB REURINGS CREATIVITIES de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van
de prijs had behoren te ontdekken. ROB REURINGS CREATIVITIES zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde
kosten door te berekenen.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ROB REURINGS CREATIVITIES een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien
nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
8. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg
en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. ROB REURINGS CREATIVITIES is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of
de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst
ROB REURINGS CREATIVITIES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet
zal nakomen.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken, is ROB REURINGS CREATIVITIES gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij
de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is ROB REURINGS CREATIVITIES gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid
niet van hem kan worden gevergd.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ROB REURINGS CREATIVITIES op
grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die ROB REURINGS CREATIVITIES ten gevolg van de
opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien ROB REURINGS CREATIVITIES de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond
opeisbaar.
Opschorting en ontbinding bij hosting en opgeleverde websites
7. In geval van hosting past ROB REURINGS CREATIVITIES, in afwijking van lid 1, ter zake opschorting het volgende beleid toe. In geval de
opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling wat betreft hosting of
een opgeleverde website te voldoen, is ROB REURINGS CREATIVITIES gerechtigd de toegang voor de opdrachtgever tot de backend van de
betreffende website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen
daarna nog steeds niet door ROB REURINGS CREATIVITIES ontvangen, dan is ROB REURINGS CREATIVITIES gerechtigd het inkomende en uitgaande email verkeer via het betreffende domein te blokkeren. De website kan door ROB REURINGS CREATIVITIES offline worden gehaald indien de
opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de
nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is ROB REURINGS CREATIVITIES tevens gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1. ROB REURINGS CREATIVITIES is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe
gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien ROB REURINGS CREATIVITIES bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk
uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van ROB REURINGS CREATIVITIES vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief
bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, abonnementsprijs en/of een uurtarief.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door ROB REURINGS CREATIVITIES vermelde prijzen exclusief btw.
3. ROB REURINGS CREATIVITIES is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In die
gevallen is ROB REURINGS CREATIVITIES niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat deze
vooruitbetaling volledig is voldaan.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden duurovereenkomsten jaarlijks vooraf gefactureerd.
5. Tenzij anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 7 dagen na factuurdatum op de door
ROB REURINGS CREATIVITIES voorgeschreven wijze.
6. In geval uitdrukkelijk automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de opdrachtgever, onverminderd het
bepaalde in lid 8, redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet
automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan ROB REURINGS CREATIVITIES de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde
administratiekosten, middels overboeking vorderen.
7. De opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder verrekening of schuldvergelijking.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het
verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 10% per maand verschuldigd, waarbij een
gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar
bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de
opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. ROB REURINGS CREATIVITIES is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met door de opdrachtgever onjuist of onvolledig
verstrekte gegevens.
2. ROB REURINGS CREATIVITIES voert (website)ontwerpopdrachten alsmede SEO- en AdWords campagnes uit naar beste inzicht en vermogen.
ROB REURINGS CREATIVITIES verbindt zich ter zake echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer instaan voor het behalen
van de resultaten die de opdrachtgever met het verlenen van de opdracht aan ROB REURINGS CREATIVITIES beoogt te behalen.
3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is ROB REURINGS CREATIVITIES nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van
vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het
tijdig maken van back-ups om gegevensverlies te voorkomen, onder meer wat betreft e-mails.
4. ROB REURINGS CREATIVITIES is voorts nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door ROB REURINGS CREATIVITIES geleverde websites en e-mailaccounts van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze emailaccounts, websites of onderdelen daarvan.
5. ROB REURINGS CREATIVITIES is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere
systemen waarvan de dienstverlening van ROB REURINGS CREATIVITIES afhankelijk is.
6. ROB REURINGS CREATIVITIES is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig (kunnen) verkrijgen van de verhuiscode
van de voorgaande hostingprovider van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geadviseerd de verbintenis met de
voorgaande hostingprovider niet eerder op te zeggen dan nadat de verhuiscode door ROB REURINGS CREATIVITIES is verkregen.
7. De opdrachtgever aanvaardt de omstandigheid dat bij verhuizen van het domein van downtime sprake kan zijn. Deze
omstandigheid kan niet als tekortkoming van ROB REURINGS CREATIVITIES worden aangemerkt en lijdt nimmer tot aansprakelijkheid van
ROB REURINGS CREATIVITIES.
8. De opgeleverde websites zijn uitsluitend compatibel met Internet Explorer 11 en hoger, Chrome 36 en hoger, Safari 7 en
hoger, Firefox 29 en hoger, Iphone 5 en hoger en mobile safari versie 6 en hoger. Voor de geschiktheid bij gebruik van oudere
versies van deze browsers en andere browsers kan ROB REURINGS CREATIVITIES niet instaan.
9. In geval de website door of namens ROB REURINGS CREATIVITIES wordt gehost, maar de domeinnaam niet door of namens ROB REURINGS CREATIVITIES is geregistreerd, is het mogelijk dat de koppeling tussen de website en het domein niet deugdelijk werkt, wat resulteert in het
niet aankomen van e-mailberichten naar aanleiding van ingevulde webformulieren op de website. Ter zake kan ROB REURINGS CREATIVITIES
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
10. De opdrachtgever aanvaardt dat in geval hijzelf dan wel door middel van een derde voorziet in hosting van door of namens
ROB REURINGS CREATIVITIES opgeleverde websites, deze websites niet door ROB REURINGS CREATIVITIES kunnen worden geüpdatet wat kan resulteren in
verhoogde veiligheidsrisico’s. Ter zake kan ROB REURINGS CREATIVITIES geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
11. ROB REURINGS CREATIVITIES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid
van ROB REURINGS CREATIVITIES bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan:
§ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
§ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ROB REURINGS CREATIVITIES aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zover deze aan ROB REURINGS CREATIVITIES toegerekend kunnen worden;
§ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in
aanmerking komt.
12. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van ROB REURINGS CREATIVITIES mocht bestaan, is
die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ROB REURINGS CREATIVITIES betrekking heeft.
13.Nimmer zal de aansprakelijkheid van ROB REURINGS CREATIVITIES meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval
onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van ROB REURINGS CREATIVITIES daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het
eventuele eigen risico van ROB REURINGS CREATIVITIES dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
14. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ROB REURINGS CREATIVITIES bedraagt één jaar.
15. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van ROB REURINGS CREATIVITIES, zal de opdrachtgever ROB REURINGS CREATIVITIES vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten,
verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens ROB REURINGS CREATIVITIES.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

ROB REURINGS CREATIVITIES behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem
vervaardigde en geleverde ontwerpen, websites, applicaties, overige software en materialen. Het is de opdrachtgever
verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere
wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling
overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de
vestigingsplaats van ROB REURINGS CREATIVITIES aangewezen om van geschillen kennis te nemen.